Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ”STREETSU”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usługa (zwanych dalej ”Usługami”) świadczonych przez StreetSu(Best Food Sp. z o.o. ul. Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12. 02-787 Warszawa, NIP 951-238-38-36) zwanego dalej ”Usługodawcą”.

2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.

3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu. 

§ II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem streetsu.pl.  Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.

2. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie numer telefonu potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.

3. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym 

4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Messengera na profilu Facebookowym StreetSu W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

6. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.

§ III. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.

2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online  oraz Blik

3. Zamówienia składane na konkretną godzinę mogą być realizowane w +/- 15 minutowym przedziale czasowym

4. Dostawa na terenie Warszawy jest płatna 5 PLN

§ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie streetsu.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny. 

.

§ V. PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji 
usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa jedynie na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez: Best Food  Sp. z o.o. ul.  Pasaż Stokłosy 11 lok. U 12, 02-787 Warszawa  danych osobowych przekazanych a koniecznych do realizacji zamówienia przez StreetSu

6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez Best Food Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

§ VI. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.

2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres kontakt@streetsu.pl lub za pośrednictwem Messengera na profilu Facebookowym StreetSu . Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefon, a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub przez Messengera StreetSu.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.02.2020 r.

5. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie streetsu.pl

6. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie serwisu streetsu.pl
W przypadku gdy Użytkownik zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ VIII. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Partnera lub u Partnera (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za zamówienie za pomocą Systemu Płatności E- comerce w chwili składania zamówienia w Serwisie. W ramach systemu e-comerce.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
  1. płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  2. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  3. po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
  4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 5. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.
  W razie braku możliwości realizacji zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności E-comerce jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności E-comerce zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 8. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.