Wakame salad

Wakame salad

5 zł
1 unit:
  • 1 × wakame salad
Dodatki:
  • Sticks × 1
  • Soy sauce 15 ml × 1